Abeed Janmohamed
Igor Alferov
Addie Conner
Elena Obukhova
Alexander Shvets
Ilia Stytsenko
Igor Sokolov
Alexander Kholodov
George Odysseos
Tanya Krishtopa
Andrey Vlasenko
Alexander Telegin
Aleksei Pupyshev
Vyacheslav Trofimov
Vitaly Bubyakin
Shamil Valishev
Stanislav Kirillin

전략 자문위원회
Richard Titus
Jeremy Epstein
Patrick Dawson
Tim Brown
Paul Frampton
Gareth Fenney
제품 자문위원회
Jeremy Levitan
Dmitry Lee
Alexander Shishow
블록 체인 자문위원회
Eyal Hertzog
Mike Costache