Abeed Janmohamed
Igor Alferov
Addie Conner
Elena Obukhova
Alexander Shvets
Ilia Stytsenko
Igor Sokolov
Alexander Kholodov
George Odysseos
Tanya Krishtopa
Andrey Vlasenko
Alexander Telegin
Aleksei Pupyshev
Vyacheslav Trofimov
Vitaly Bubyakin
Shamil Valishev
Stanislav Kirillin

战略咨询委员会
Richard Titus
Jeremy Epstein
Patrick Dawson
Tim Brown
Paul Frampton
Gareth Fenney
产品顾问委员会
Jeremy Levitan
Dmitry Lee
Alexander Shishow
区块链顾问委员会
Eyal Hertzog
Mike Costache