Abeed Janmohamed
Igor Alferov
Addie Conner
Elena Obukhova
Alexander Shvets
Ilia Stytsenko
Igor Sokolov
Alexander Kholodov
George Odysseos
Tanya Krishtopa
Andrey Vlasenko
Alexander Telegin
Aleksei Pupyshev
Vyacheslav Trofimov
Vitaly Bubyakin
Shamil Valishev
Stanislav Kirillin

Strategic Advisory Board
Richard Titus
Jeremy Epstein
Patrick Dawson
Tim Brown
Paul Frampton
Gareth Fenney
Product Advisory Board
Jeremy Levitan
Dmitry Lee
Alexander Shishow
Blockchain Advisory Board
Eyal Hertzog
Mike Costache